Instrumenti

MOL Laboratorija za ispitivanje koristi napredne i specijalizovane instrumente za što preciznije i što brže izvođenje zahtevanih analiza. Ispod su navedeni primeri nekih instrumenata koje koristimo i primeri njihovih primena u našoj laboratoriji.GASNA HROMATOGRAFIJA (GC)


Gasna hromatorgafija (GC), je vrsta hromatografije u kojoj je mobilna faza noseći gas. Obično se koristi inetran gas kao što je helijum ili nereaktivan gas kao što je azot. Stacionarnu fazu predstavlja mikroskopski sloj tečnosti ili polimera na čvrstom inertnom nosaču koji se nalazi u staklenoj ili metalnoj koloni. Instrument koji se koristi za izvođenje ovakve hromatografije naziva se gasni hromatograf.
Gasna hromatografija je različita od ostalih vrsta hromatografije (HPLC, TLC...) zbog toga što uzorak putuje kroz kolonu u gasnom stanju. Interakcije supstanci u uzorku (koje su u gasnom stanju) sa zidovima kolone (koji mogu biti prekriveni sa različitim stacionarnim fazama) uzrok su različitog vremena potrebnog za prolazak svake supstance u uzorku kroz kolonu, koje se zove retenciono vreme. Poređenje ovih retencionih vremena čini analitičku snagu gasne hromatografije


GASNA HROMATOGRAFIJA - MASENA SPEKTROMETRIJA (GC/MS)


Gasna hromatografija - masena spektrometrija (GC/MS) je metoda koja kombinuje osobine gasno-tečne hromatografije i masene spektrometrije kako bi identifikovala različite supstance u nekom uzorku. GC/MS se primenjuje za detekciju lekova, ispitivanje uzoraka iz životne sredine, kao i za identifikaciju nepoznatih uzoraka. Pored toga GC/MS se može koristiti kao deo sigurnosnih mera na aerodromima za detekciju supstanci u prtljagu ili na ljudskim bićima.
MS se smatra kao "zlatni standard" za identifikaciju supstanci zbog toga što se koristi za izvođenje specifičnih testova. Specifični test sa sigurnošću identifikuje supstancu u nekom uzorku. Nespecifični test, međutim, samo pokazuje da neka data supstanca spada u neku kategoriju supstanci.


VISOKOEFIKASNA TEČNA HROMATOGRAFIJA (HPLC)


Visokoefikasna tečna hromatografija (HPLC) je odlična metoda za razdvajanje, identifikaciju i kvantitativno određivanje smeša velikog broja sličnih analita. Dobijeni hromatogram odmah pruža kvalitativne i kvantitativne informacije. Svaka supstanca u smeši ima svoje retenciono vreme pod određenim uslovima, pri čemu su i površina i visina pika proporcionalni količini određene supstance.
INFRACRVENA SPEKTROFOTOMETRIJA (IR)


Infracrvena spektrofotometrija (IR) je metoda karakterizacije neke supstance ili uzorka. U ovoj metodi snop infracrvenog zračenja se propušta kroz prostor ispunjen nekom supstancom, pri čemu na pojedinim frekfencama dolazi do slabljenja jačine svetlosti. pored kvalitativne analize infracrvena spektrofotometrija se koristi i u kvantitativnoj analizi. Ova metoda je naročito pogodna za kvantitativnu analizu velikih serija uzoraka, pri čemu se mogu kontrolisati uzorci iz životne sredine, čistoća proizvoda i sirovina u industrijskim procesima... Dodatne prednosti ove metode su velika osetljivost detekcije i mogućnost snimanja spektara bez obzira na agregatno stanje uzorka.


EKSTRAKCIJA NA ČVRSTOJ FAZI (SPE)


Ovom metodom se mogu ukloniti rastvorene organske supstance iz vodenih rastvora propuštanjem tečnosti kroz kertridž u kome se nalazi materijal koji može adsorbovati analit od interesa. Naša laboratorija koristi ekstrakciju na čvrstoj fazi kako bi konentrovala i prečistila uzorke za analizu. Ekstrakcija na čvrstoj fazi se može koristiti za izolovanje analita iz raznih matriksa, uključujući urin, krv, uzorke vode, razna pića, zemljište, životinjsko tkivo, razne proizvode... Ova metoda više brine o životnoj sredini nego neke druge metode ekstrakcije, zbog toga što se koristi mnogo manje rastvarača.


ATOMSKA APSORPCIONA SPEKTROMETRIJA


Atomska apsorpciona spektrometrija je spektro-analitička metoda za kvantitativno određivanje hemijskih elementa koristeći apsorpciju optičke radijacije (svetlosti) slobodnim atomima u gasnom stanju. Ova metoda je adekvatna za analizu mnogih metala (više od 62 različita metala u rastvoru) i nekoliko nemetala. Koristi se za rutinske analize višekomponentnih uzoraka kao i za analize voda (prirodnih i otpadnih), analizu tla, vina, ruda i mnoge druge analize. Za analizu se koristi mala količina uzorka


OPTIČKA-EMISIONA SPEKTROMETRIJA SA INDUKOVANO. SPREGNUTOM PLAZMOM (ICP-OES)


Induktivno spregnuta plazma atomska emisiona spektroskopija (ICP-OES) koristi induktivno spregnutu plazmu za formiranje pobuđenih atoma i jona koji emituju elektromagnetnu radijaciju na talasnim dužinama koje su karakteristična za pojedine elemente. Prednosti ICP-OES su odlične granice detekcije i široki linearni opseg, niska hemijska interferencija, kao i stabilan i ponovljiv signal. Najveća prednost ove tehnike je multi-element analiza u kratkom vremenskom periodu.

Kontaktirajte nasNikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova

  • 022 317 649; 022 317 652

  • 022 2100325; 022 2100335


  • mol@mol.rs

Institut MOL d.o.o.

Ukoliko su Vam potrebne ekspertske analize, usluge, proizvodi i saveti
obratite se nama jer smo mi eksperti kojima verujete...

© 2017. All rights reserved | Design by Goldberg Media Group