Hemijske analize vazduha


MOL laboratorija za ispitivanja je specijalizovana za fizička i hemijska ispitivanja vazduha (ambijentalni vazduh i vazduh radne sredine) za šta poseduje i Ovlašćenje nadležnog Ministarstva. Hemijske analize vazduha koje nudimo možete pogledati u našem obimu akreditacije, imajte na umu da možemo i više
Hemijske analize vode

MOL Laboratorija za ispitivanje nudi analizu uzoraka vode. Vršimo uzorkovanje i fizička i hemijska ispitivanja uzoraka pijaćih, otpadnih, površinskih i podzemnih voda za šta posedujemo i Ovlašćenja nadležnog Ministarstva. Analize voda koje nudimo možete naći u našem obimu akreditacije. Naravno da možemo vršiti i ispitivanja van navedenog obima za vaše potrebe.
Hemijske analize zemljišta, sedimenata, muljeva...

MOL Laboratorija za ispitivanje je akreditovana za fizička i hemijska ispitivanja zemljišta, sedimenata, muljeva i otpadnog materijala. Hemijske i fizičke analize zemljišta, sedimenata, muljeva i otpadnog materijala koje nudimo možete pogledati u našem obimu akreditacije. Ako ste pogledali predhodnu napomenu, biće vam jasno da to nije limit naših mogućnosti-


Karakterizacija otpada

MOL Laboratorija za ispitivanje je 31.7.2008. godine od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije dobila Ovlašćenje za vršenje fizičkih i hemijskih ispitivanja otpada radi određivanja osnovnih i opasnih karakteristika, u skladu sa Bazelskom konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja. Obuhvaćene su sledeće vrste otpada iz Kataloga otpada (Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina, Sl. glasnik RS 55/2001): - Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) - Otpadi iz objekta za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda dalje od lokacije proizvodnje i pripremu vode namenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu - Opštinski otpadi (kućni otpad i slični komercijalni, industrijski i institucionalni otpadi, uključujući odvojeno skupljene frakcije) Analize otpada koje nudimo možete naći u našem obimu akreditacije. Pored toga možemo i više...

Kontaktirajte nasNikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova

  • 022 317 649; 022 317 652

  • 022 2100325; 022 2100335


  • mol@mol.rs

Institut MOL d.o.o.

Ukoliko su Vam potrebne ekspertske analize, usluge, proizvodi i saveti
obratite se nama jer smo mi eksperti kojima verujete...

© 2017. All rights reserved | Design by Goldberg Media Group